Obchodní podmínky pro velkoobchodní partnery s uzavřenou Rámcovou velkoobchodní smlouvou

Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na velkoobchodní partnery prodávajícího s písemně uzavřenou Rámcovou velkoobchodní smlouvou navrženou ze strany prodávajícího, kteří zajišťují přímý prodej zboží bez využití dalšího prodeje zboží prostřednictvím dálkového přístupu (zejm. prodeje přes Internet). Tyto obchodní podmínky se nevztahují na obchodní partnery, jejichž spolupráce je založena na smlouvě o zprostředkování.

1. Kategorie kupujících

1.1. Rozdělení kupujících (partnerů) do kategorií

Kategorie

Dosažený obrat za 12 měsíců (1.12.-30.11.)

Sleva z ceníkové ceny (%)
I. 0,00 Kč - 799 999,99 Kč 10%
II. 800 000,00 Kč a více 35%

 

Obraty jsou stanoveny v Kč vč. DPH. Zohledněna bude pouze částka ceny uhrazená kupujícím, případné reklamace či z jakéhokoliv jiného důvodu neuhrazené ceny budou odečteny. Pro zařazení je rozhodující datum dodání zboží kupujícímu.

Přiřazení konkrétní kategorie pro každého kupujícího je závislé na posouzení následujících kritérií: (i) dosažený obrat v příslušném období předcházejícím datu posuzování, (ii) trendovost a výchylky v dosahování obratového kritéria, (iii) pověst a kvalita služeb poskytovaných koncovým zákazníkům dle povědomí prodávajícího, (iv) teritoriální umístění provozovny kupujícího, (v) dlouhodobost spolupráce prodávajícího s kupujícím, (vi) kvalita spolupráce s kupujícím a plnění marketingových povinností ze strany kupujícího. Váhy kritérií jsou stanoveny sestupně od (i) do (vi), tj. ad (i) je nejvýznamnější kritérium ad (vi) nejméně významné. O zařazení kupujícího do příslušné kategorie rozhoduje prodávající dle zhodnocení výše uvedených kritérií, a to v termínech dle odst. 1.2.

1.2. Principy přiřazování kupujících do jednotlivých kategorií

Prodávající vyhodnotí zařazení kupujícího do příslušné kategorie vždy v prosinci každého roku. Pokud dojde ke snížení kategorie kupujícího (např. z kategorie II. do kategorie I.), uvedenou skutečnost prodávající kupujícímu oznámí. Jiné změny (např. zvýšení či zachování kategorie kupujícího) se kupujícímu neoznamují, jsou však příslušně upraveny parametry slevy (v případě zvýšení kategorie). K nastavení slev dle vyhodnocení dojde vždy od 1.1., období pro takto stanovenou slevu trvá 12 měsíců a končí vždy 31.12. příslušného roku.

Každý z partnerů (kupujících) bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud neučiní žádnou objednávku po dobu delší než 12 měsíců, je prodávající oprávněn odstoupit od Rámcové velkoobchodní smlouvy. V případě, že partner (kupující) dvakrát za sebou nedosáhne ani minimálního obratu, který je stanoven ve výši 100.000,- Kč vč. DPH pro kterékoliv hodnotící období, je partner oprávněn odstoupit od Rámcové velkoobchodní smlouvy či přeřadit partnera (kupujícího) mezi zprostředkovatele prodeje.

2. Možnosti platby za zboží

Není-li stanoveno jinak, pak se uplatní následující možnosti platby za zboží:

  • Dobírka – cena zboží a souvisejících služeb (např. dopravné) je inkasována v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce. Někteří dopravci mohou umožňovat při převzetí i platbu platební kartou.
  • Platební karta - online platba, při které dochází k úhradě cena zboží a souvisejících služeb (např. dopravné) prostřednictvím platební karty přes platební bránu.

Upozorňujeme, že je-li tak uvedeno na webovém rozhraní, umožňujeme spotřebitelům úhradu zboží prostřednictvím spotřebitelského úvěru, který poskytuje třetí strana (dále jen „splátková společnost“). Podmínky poskytnutí úvěru a splnění zákonných podmínek stanoví splátková společnost. Spotřebitelský úvěr není určen pro podnikatele. Pokud se však přesto pokusíte využít tento způsob úhrady (kliknutím na příslušné tlačítko či banner), souhlasíte s tím, že údaje, které jste uvedli v objednávce poskytujete i splátkové společnosti. Bližší informace o tomto způsobu úhrady jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Platba po dodání zboží (dodávka zboží „na fakturu“) je možná jen na základě samostatné písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím, jinak není možná.

3. Možnosti převzetí zboží a doprava

  • PPL
  • Česká pošta
  • Zásilkovna
  • Případně jiný dopravce dle volby kupujícího

Dopravné a balné hradí kupující. Při realizované objednávce zboží v ceně více něž 1.500,- Kč je dopravné a balné hrazeno prodávajícím.

4. Marketingová spolupráce stran

Prodávajícím stanovené standardy prodeje koncovým zákazníkům - Obchodní partner je povinen viditelně a vhodně prezentovat značku či zboží/produkty KetoDiet v místě své provozovny, přičemž forma prezentace podléhá schválení prodávajícího.

Smluvní strany se zavazují spolupracovat tak, aby byla zajištěna dostatečná a efektivní prezentace zboží, služeb a značky prodávajícího. Za tímto účelem zpravidla prodávající zajistí pro kupujícího aktuální tiskové materiály (letáky, produktové listy, průvodce hubnutím) a prezentační materiály (např. roll-up, poutač, samolepky, stojan) dle potřeb kupujícího a možností či rozhodnutí prodávajícího. Prodávající může v této věci vydat a upravovat, podle potřeby, katalog (či nabídkový list) jednotlivých forem podpory kupujících, konkrétní plnění je však vždy podmíněno dohodou smluvních stran, která propagační plnění přesně specifikuje. Kupující se zavazuje vzdělávat v oblasti diet či přípravků na hubnutí založených na ketóze (ketogenní diety) a zdravého životního stylu, pokud mu k tomu poskytne prodávající prostředky (e-learning, prezentace, kurzy, materiály), aby byl schopen poskytnout koncovým zákazníkům dostatečnou podporu při užívání produktů a služeb prodávajícího. Kupující je povinen absolvovat alespoň úvodní zaškolení a pravidelná doškolování týkající se nových výrobků v přiměřeném rozsahu pořádaná prodávajícím.

5. Kontrolní mechanismy

Prodávající je oprávněn kontrolovat a testovat plnění povinností převzatých Rámcovou velkoobchodní smlouvou, dílčími smlouvami a těmito Obchodními podmínka ze strany kupujícího. Za tímto účelem umožní kupující přístup prodávajícímu či jím pověřeným osobám do provozovny kupujícího či jejího zázemí a předloží jim požadované doklady či materiály, a to v běžné provozní době provozovny kupujícího. Výše uvedené kontroly a testování mohou být zaměřeny zejména na kvalitu prodeje produktů a služeb prodávajícího koncovým zákazníkům.

Kupující je povinen zajistit před prodejem kteréhokoliv produktu koncovému zákazníkovi souhlas koncového zákazníka s podmínkami použití produktu a potvrzení koncového zákazníka, že netrpí žádnou z kontraindikací uvedených na webovém rozhraní www.ketodiet.cz a užití produktu je pro něho bezpečné.

6. Užívání loga a reklamních materiálů

Zveřejňovat jakékoli propagační materiály obsahující loga prodávajícího, jakož i vést jakékoli reklamní kampaně, obsahující loga je možné pouze s předchozím souhlasem prodávajícího, přičemž pro používání propagačních materiálů či pro vedení reklamních kampaní obsahujících logo postačuje jediný předchozí souhlas, nedojde-li ke změně daného propagačního materiálu či reklamní kampaně.

Pro případ opakovaného (druhé a každé další porušení) porušení tohoto ustanovení, zejména bude-li použito logo prodávajícího nerespektující jeho podobu nebo bude-li logo použito takovým způsobem anebo v takové souvislosti, že prodávající bude daný způsob použití pociťovat jako újmu, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ porušení povinnosti.

7. Soutěžitelé prodejce

Příklady společností či značek, které se považují za soutěžitele prodejce: Ketofit, Ketomix, Prodietix, ItsMyLife, DietAlegre, Medidiet, Nume, Protissimo.

8. Reklamační řád

1. S kým mám reklamaci vyřídit?

Práva z vadného plnění můžete uplatnit zejména na adrese naší provozovny (viz. níže uvedené kontakty):

KetoDiet Europe SE, Generála Svobody 110, 533 51 Pardubice

Telefonní číslo: +420 234 726 926, E-mail: info@ketodiet.cz

2. Jak mám reklamaci vyřídit?

Postupujte v souladu tímto Reklamačním řádem.

Reklamaci uplatněte bezodkladně od zjištění vady (nejpozději do 2 pracovních dnů dle smlouvy). Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky či e-⁠mailem. Reklamované zboží zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení při přepravě. K reklamovanému zboží přiložte vyplněný Reklamační list s popisem vady a Vaším návrhem na způsob řešení reklamace, a doklad o zakoupení zboží.

Reklamované zboží doručte na naši kontaktní adresu (viz. výše bod 1.). Nezasílejte jej na dobírku, nejsme povinni jej převzít.

Doručenou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se nedohodneme jinak.

3. Za co odpovídáme?

Odpovídáme Vám za to, že zboží nemá při jeho převzetí vady.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních či skutečnost, že barva zboží neodpovídá přirozené barvě produktu, jehož chuť zboží má (např. příchuť jahoda nemusí mít červenou barvu), ani změna chuti či vůně zboží oproti dříve zakoupeným stejným či obdobným výrobkům.

4. Jaká je záruční doba?

Záruční doba je uvedena ve smlouvě.

5. Jaká práva z vadného plnění máte?

U odstranitelné vady máte právo na provedení opravy. Pokud se tak rozhodneme, můžeme namísto opravy provést výměnu vadného zboží za bezvadné, nebo Vám, po dohodě s Vámi, poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit máte právo na výměnu zboží za bezvadné či na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nelze-li použít žádný z výše uvedených postupů, nebo dohodneme-li se tak, může kdokoliv z nás odstoupit od kupní smlouvy. My můžeme odstoupit zejména v případě, že nejsme schopni vyřešit reklamaci jiným způsobem z důvodu, že již zboží nemáme na skladě, neprodáváme jej nebo má jiné složení či cenu.

6. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi s výjimkou změny stavu, která byla nezbytná pro zjištění vady (např. otevření jednoho balení zboží).

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, zejména pokud (i) jste o vadě před převzetím věci věděli, (ii) jste vadu sami způsobili, (iii) uplynula záruční doba, (iv) zboží je jen opotřebované v důsledku jeho užívání, (v) vada zboží je způsobena nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, nedodržením pokynů a doporučení či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

9. Závěrečná ustanovení

Právní vztah se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem.