KetoDiet Flash sale 25 %

Rychlá sleva 25 %

Platí na vše kromě Akcí a Stay fit. Kód: FLASH25

Jít nakupovat

Zásady ochrany osobních údajů

Leží nám na srdci ochrana osobních údajů a soukromí, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme vždy v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a s nařízením evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje. Vedeme databáze, obsahující osobní a provozní údaje (dále společně také jako „údaje“), které jsme získali v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytováním nabízených produktů či služeb a/nebo jiným přímým nebo nepřímým kontaktem s Vámi.

Prostřednictvím těchto zásad vám poskytujeme informace, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji a jak zajišťujeme jejich zpracování. Zásadami rovněž plníme informační povinnost vyplývající z GDPR.

Uzavíráte-li kupní smlouvu prostřednictvím některého tržiště sdružujícího na jednom místě produkty různých e-shopů, které je oprávněno nabízet naše zboží - tzv. marketplaces, aktuálně je to allegro.cz (dále jen "tržiště"), použijí se tyto Zásady ochrany osobních údajů přiměřeně i v tomto případě. V těchto případech se uplatní rovněž podmínky ochrany osobních údajů, které samostatně sjednáte s příslušným tržištěm.

Kdo je správcem údajů

Správcem údajů je KetoDiet Europe SE, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 14053225.

Jak nás můžete kontaktovat

Kontaktovat nás můžete písemně na adrese: KetoDiet Europe SE, Generála Svobody 110, 533 51 Pardubice, telefonicky na telefonním čísle: +420 731 621 066, e-⁠mailem na adrese: osobniudaje@ketodiet.cz či prostřednictvím jiných kontaktních míst uvedených na našich webových stránkách www.ketodiet.cz. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Šárka Kaiserová (kontakty viz výše).

Kdo je subjektem údajů

Subjektem údajů je každá fyzická osoba, která s námi vstupuje do nějakého smluvního vztahu a její zástupce nebo osoby oprávněné za ni jednat a/nebo její kontaktní osoby.

Jaké jsou zdroje údajů, které používáme

Údaje můžeme získat přímo od Vás, nebo je získáváme v rámci poskytovaných služeb nebo od třetích osob (avšak pouze pokud k takovému zpracování existuje odpovídající právní titul) či z veřejných rejstříků obchodní rejstřík atp.). Dojde-li ke změně Vašich osobních údajů, je třeba, abyste nám tuto změnu oznámil(a).

Jaké údaje zpracováváme

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde tedy o údaj, který je spojený s určitým člověkem, a který sám o sobě (nebo v kombinaci s jinými údaji) může vést k identifikaci konkrétní osoby. Osobním údajem nejsou údaje, které nelze vztáhnout ke konkrétnímu člověku a dále anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s konkrétním člověkem.;

Zpracováváme následující kategorie údajů s tím, že rozsah skutečně zpracovávaných údajů se liší podle toho, jaké produkty a služby u nás využíváte a jaké údaje poskytnete:

Identifikační údaje:

titul, jméno, příjmení, datum narození, obchodní firma, IČ a DIČ

Kontaktní údaje:

adresa, telefonní číslo, e-mail, adresy účtů na sociálních sítích, IP adresy, oprávněné osoby (u korporací)

Fakturační a platební údaje:

fakturační adresa, číslo bankovního účtu, platební metody, údaje o platební morálce, ceny za poskytované produkty či služby

Informace o užívaných službách/produktech:

přehled objednávek, poskytované produkty či služby, doplňkové služby (včetně účasti ve věrnostním klubu atp.), segment zákazníka, typ partnera, reklamace, záznamy komunikace

Speciální údaje:

přihlašovací údaje (vč. příp. hesla), podoba na fotografii (pouze někteří obchodní partneři), cookies (viz oddíl Cookies těchto zásad), údaje o kondici a stavu – pohlaví, věk, výška, váha, obvod pasu a obvod boků (pouze při využití aplikace či BMI kalkulačky)

Kamerové systémy a záznamy:

používají se jen v takto označených prostorách s cílem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku (oprávněný zájem správce). Přístup ke kamerového systému a k záznamům je umožněn jen malému okruhu pověřených osob, které to potřebují k výkonu své práce. Je zajištěna bezpečnost přenosových cest a datových nosičů. Záběry se uchovávají je po dobu, která je nezbytně nutná

 

Můžeme zpracovávat i jiné údaje, pokud nám je poskytnete v souvislosti s Vaší aktivitou či v rámci naší činnosti. Nakládání s takovými údaji se pak řídí těmito zásadami a případně pravidly, které pro uvedenou činnost speciálně stanovíme.

Jak údaje používáme (účel zpracování)

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pro plnění některých činností (například dodávek služeb/produktů, účast ve věrnostním klubu či soutěži) jsou však některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, z důvodu plnění zákonných povinností či z důvodů našich jiných oprávněných zájmů, pro naši vnitřní potřebu či pro marketingové a obchodní účely.

Vaše údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo z důvodu našich oprávněných zájmů. V případě našich oprávněných zájmů musí náš oprávněný zájem objektivně převažovat nad právem na soukromí, přičemž účelu nelze dosáhnout jinak, a musíme učinit veškerá opatření, aby byl případný zásah minimalizován. V případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte vždy právo souhlas odvolat. V případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány z titulu oprávněného zájmu správce, máte vždy právo vznést námitku proti zpracování. Není-li níže uvedeno jinak, pak nevyužíváme institut společného správce, ani neprovádíme automatizované rozhodování, resp. profilování.

Zpracování z titulu oprávněného zájmu správce

 • Popis: Poskytování produktů a služeb na základě uzavřeného smluvního vztahu, které zahrnuje i doplňkové služby (např. věrnostní klub), zasílání obchodních sdělení (newsletterů) a konzultace/poradenství, včetně jejich vyúčtování, řízení vztahů se zákazníky a zasílání souvisejících zpráv/notifikací/potvrzení, řešení případných reklamací, změn uzavřené smlouvy a poskytování péče zákazníkům při využívání služeb atp.
 • Kategorie zpracovávaných údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Fakturační a platební údaje, Informace o užívaných službách/produktech, Speciální údaje, kamerové systémy a záznamy
 • Právní základ zpracování: smlouva
 • Zákonný důvod pro zpracování: plnění smluvních povinností
 • Od koho jsou údaje získány: zákazníci, obchodní partneři, veřejné rejstříky, činnost správce
 • Doba zpracování: po dobu trvání smlouvy a po dobu, kdy je možné se domáhat právních nároků ze smlouvy, po dobu existence uživatelského účtu
 • Právo na „odvolání souhlasu/námitku“: NE

Plnění zákonných povinností

 • Popis: Povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, které ukládají povinnosti zpracovávat osobní údaje jako součást určité dokumentace (např. daňové doklady). Rozsah zpracovávaných údajů vždy vyplývá z platných právních předpisů, tj. výčet uváděný níže není konečný.
 • Kategorie zpracovávaných údajů: dle povinností vyplývajících z právních předpisů (daňové a účetní předpisy, povinnosti související s obchodní činností atp.).
 • Právní základ zpracování: zákon či jiný závazný právní předpis
 • Zákonný důvod pro zpracování: splnění zákonné povinnosti
 • Od koho jsou údaje získány: zákazníci, obchodní partneři, veřejné rejstříky
 • Doba zpracování: stanovená zákonnou úpravou vždy v jednotlivých právních předpisech
 • Právo na „odvolání souhlasu/námitku“: NE

Zpracování z titulu souhlasu 

Máte právo volby, zda nám souhlas v souladu s platnou právní úpravou udělíte či neudělíte. Při prvním uzavření smlouvy (či dalších uzavíráních smluv) nebo při registraci (například do věrnostního klubu či soutěže atp.) se vás zeptáme, zda nám souhlas udělíte. Souhlas udělujete většinou elektronicky prostřednictvím zaškrtnutí příslušného políčka.

 • Popis: Jedná se o zpracování osobních údajů a dalších informací (např. o tom jak služby či produkty využíváte atp.) včetně profilování či segmentování za účelem rozpoznání Vašich potřeb či preferencí a jejich využití za účelem nabízení našich produktů a služeb a jejich zlepšování. V souvislosti s tímto zpracováním poskytujete rovněž souhlas se zasíláním našich obchodních sdělení.
 • Kategorie zpracovávaných údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Fakturační a platební údaje, Informace o využívaných službách/produktech, Sociodemografická data, Speciální údaje, Cookies (v případě využití webových stránek)
 • Právní základ zpracování: souhlas subjektu údajů
 • Od koho jsou údaje získány: zákazníci, obchodní partneři, veřejné rejstříky, činnost správce
 • Doba zpracování: po dobu trvání souhlasu
 • Právo na „odvolání souhlasu/námitku“: ANO

Doba zpracování údajů

V případě udělení souhlasu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání uděleného souhlasu nebo do jeho odvolání, maximálně však po dobu 3 let od ukončení příslušného smluvního vztahu.

V případě zpracování na základě oprávněného zájmu správce jsou údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, nebo, lze-li podat námitku, která může mít za následek ukončení zpracování, do doby podání námitky.

Práva subjektu údajů

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v tomto dokumentu v oddíle „Jak nás můžete kontaktovat“. Pokud odvoláte svůj souhlas s určitým zpracováním údajů, zpracování ukončíme v přiměřené lhůtě, která odpovídá našim technickým a administrativním možnostem.

Právo na přístup k údajům a jejich kopii

Máte právo vyžádat si přehled údajů, které o vás zpracováváme a jejich kopii. Stejně tak máte právo na informaci o zdroji údajů, které nejsou získány od Vás, a zda dochází k automatizovanému rozhodování a s tím související informace. Právo na přístup má pouze osoba, které je pro nás identifikovatelná a jejíž totožnost byla ověřena.

Právo na opravu údajů

Pokud se domníváte, že údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány. Vezměte prosím na vědomí, že v důsledku výmazu některých údajů může dojít k omezení nebo znemožnění funkčnosti některých služeb (např. členství ve věrnostním klubu).

Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů nebo jsou-li vaše údaje nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků nebo vznesete-li námitku proti zpracování pro účely oprávněných zájmů správce a je třeba ověřit, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Na Vaši žádost můžeme vybrané osobní údaje i po ztrátě titulu nadále zpracovávat, abyste mohl uplatnit například u soudu nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud jste nám poskytli údaje, jejich zpracování je založeno na souhlasu a provádí se automatizovaně, máte právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i vámi určenému správci. V případě, že by výkonem vašeho práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel. Vezměte prosím na vědomí, že v důsledku námitky může dojít k omezení nebo znemožnění funkčnosti některých služeb (např. členství ve věrnostním klubu).

Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete takový souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vezměte prosím na vědomí, že v důsledku odvolání souhlasu může dojít k omezení nebo znemožnění funkčnosti některých služeb (např. členství ve věrnostním klubu).

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. Uvedené však neplatí, pokud je rozhodnutí: nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi námi nebo je povoleno právním řádem nebo je založené na Vašem výslovném souhlasu.

Právo obrátit se na dozorový orgán/právní ochrana

Máte právo kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich údajů k našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více informací naleznete na www.uoou.cz).

Komu mohou být údaje zpřístupněny a jaká technická a organizační opatření se uplatňují

Údaje, které jste nám poskytl(a), jsou zpřístupněny pouze správci (včetně jeho zaměstnanců a osob v obdobném postavení), a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost pak zpracovatelům. Jiným osobám nejsou přístupny, čímž však není dotčena naše případná povinnost předat údaje subjektům, které jsou na základě platných právních předpisů oprávněny si údaje vyžádat.

Zpracování osobních údajů pro nás provádějí pouze zpracovatelé, kteří s námi mají uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, a která jim neumožňuje použít údaje k jiným účelům, než je ve smlouvě stanoveno. Všechny zpracovatele pečlivě vybíráme tak, aby zabezpečili technickou a organizační ochranu předávaných údajů a zpracování osobních údajů splňovalo požadavky platných právních předpisů, a byla tak zajištěna ochrana práv subjektů údajů.

Každý zpracovatel je povinen, s ohledem na jím poskytované služby, a s ohledem na rozsah, kontext, účel a míru různě závažných rizik pro práva a svobody fyzických osob, provést vhodná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna odpovídající úroveň zabezpečení údajů. Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohledňují zejména rizika, jako náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim.

Technická a organizační opatření musí zahrnovat zejména následující činnosti (výčet se vždy uplatňuje dle konkrétních specifik):

 • Kontrola fyzického nakládání s údaji – s cílem zabránit fyzickému nakládání s údaji či nosiči údajů
 • Kontrola přístupu k systémům – zejména autentizace, evidence přístupu, zabezpečený přenos přihlašovacích údajů v síti, zablokování hesla po neúspěšných pokusech o přihlášení, identifikace osob oprávněných nakládat s údaji a jejich minimalizace, správa a evidence jednotlivých přístupových oprávnění a prostředků autentizace, nastavení pravidel chování uživatelů a přístupových oprávnění.
 • Vytvoření autorizačního konceptu - implementace přístupových omezení, přidělení jen nezbytně nutného počtu oprávnění, kontrola zpřístupňování údajů a minimalizace zpřístupňování jen pro nezbytné, povolené, účely
 • Pravidla pro přenos údajů - zpřísněná pravidla pro přenos do zahraničí, šifrovaný přenos údajů do externích systémů, zabezpečené uchovávání údajů, proces shromažďování a odstraňování údajů, zákaz reprodukce údajů pro jinou než povolenou potřebu, nakládání s dokumenty obsahující osobní údaje (zejm. při jejich užívání, ukládání, archivaci tisku a kopírování), zálohování, minimalizace objemu shromážděných údajů (zejm. oddělené zpracovávání a organizační kontrola)
 • Prevence a kontrola - implementace školících opatření, interní kontroly.

Příjemci údajů, resp. subjekty, které pro nás údaje zpracovávají, jsou:

Název Účel
Orgány veřejné moci ------------ Plnění zákonných povinností
Hooky s.r.o. 10893351 Oprávněné zájmy správce (obchodní činnost), Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)
4profit, s.r.o. 27506550 Plnění zákonných povinností, Oprávněné zájmy správce (obchodní činnost, databáze partnerů), Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)
Master Internet, s.r.o. 26277557 Plnění zákonných povinností, Oprávněné zájmy správce (obchodní činnost), Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)
Mailkit s.r.o. 26449901 Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)
Heureka Shopping s.r.o. 02387727 Oprávněné zájmy správce (obchodní činnost), Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)
Verifikace SUED a.s. 27528022 Plnění zákonných povinností
Oldřich Kejík 75341948 Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)
Giant interactive s.r.o. 27612821 Oprávněné zájmy správce (obchodní činnost), Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)
Smartsupp.com, s.r.o. 03668681 Zlepšování kvality služby a zákaznický servis
COFIDIS s.r.o. 27179907 Oprávněné zájmy správce (obchodní činnost)
RTB House s.r.o. 06868835 Oprávněné zájmy správce (obchodní činnost), Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)
Jiří Skála 08302413 Oprávněné zájmy správce (obchodní činnost), Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)
Google Ireland Limited 368047 Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)
Marsmallow s.r.o. 14436957 Oprávněné zájmy správce (obchodní činnost), Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)
Anna Mejsnarová 04215214 Oprávněné zájmy správce (obchodní činnost), Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)
Seznam.cz, a.s. 26168685 Oprávněné zájmy správce (obchodní činnost), Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)
Lastosen s.r.o. 02672251 Oprávněné zájmy správce (obchodní činnost), Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)
Scienta s.r.o. 14248395 Oprávněné zájmy správce (obchodní činnost), Souhlas subjektu údajů (propagace a marketing)

Předávání údajů do třetích zemí 

Poskytování našich produktů a služeb nevyžaduje, abychom předávali údaje ke zpracování mimo EU. 

Zasílání obchodních sdělení 

Pro označení našich obchodních sdělení či obchodních sdělení třetích stran užíváme označení „obchodní sdělení“ či zkratku „OS“ nebo jiné vhodné označení, které Vás informuje o tom, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů a že my jsme jeho odesílatelem. 

Naše obchodní sdělení Vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu a/nebo na základě vašeho souhlasu při registraci nebo uskutečnění nákupu, či po poskytnutí vaší e-mailové adresy k tomuto účelu. Akceptací těchto Zásad ochrany osobních údajů (například při registraci do věrnostního klubu nebo při užívání našich aplikací včetně e-shopu) souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení včetně zaslání dotazníku spokojenosti, vyhodnocování zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení pro což můžeme využít zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, kterému pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. 

Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení nám můžete sdělit či nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu či telefonního čísla uvedeného výše v tomto dokumentu v oddíle „Jak nás můžete kontaktovat“. Zasílání obchodních sdělení můžete rovněž odmítnout při zaslání každého obchodního sdělení. 

Zabezpečení zpracování 

Přijali jsme všechna nezbytná opatření k ochraně citlivých informací (včetně osobních údajů) před neoprávněným přístupem. Za tímto účelem uplatňujeme příslušné interní postupy a plníme regulační a právní požadavky. Dodržujeme bezpečnostní politiku, která, mimo jiné, zahrnuje řízení bezpečnosti pro všechny osoby, platformy/systémy a zařízení, které přistupují k údajům. Naše služby používají moderní bezpečnostní technologie. 

Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti vždy zohledňujeme rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztrátu, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. 

Implementovali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu a odolnost systémů a služeb zpracování. 

Máme zaveden systém řízení a dokumentace přístupů a oprávnění, který brání přístupu neautorizovaných osob k informacím. Ke konkrétní informaci může přistoupit vždy pouze osoba, která dané informace potřebuje pro výkon své činnosti. 

Naši zaměstnanci (a osoby v obdobném postavení) jsou při nástupu do zaměstnání (a dále v průběhu trvání jejich pracovního či obdobného poměru) školeni v oblasti ochrany informací. Stejná povinnost platí i pro naše dodavatele. Naši zaměstnanci a osoby jednající za dodavatele jsou vázání mlčenlivostí. 

Prostory, ve kterých se nacházejí osobní údaje, jsou zabezpečeny konstrukčním zajištěním prostor. 

Cookies 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našeho webu stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na web (či jinou stránku), který je rozpozná.  

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům. 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách. 

Na webu používáme následující cookies:

Nezbytné cookies Jsou zapotřebí k provozu webu, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí webu a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
Analytické/statistické cookies Umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají web. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým web funguje, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
Reklamní cookies Používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají Vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Informace o cookies (vč. údajů o technickém názvu, vydavateli, účelu a době trvání) a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas s používáním cookies vyjadřujete zpravidla prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Závěrečná ustanovení

Vyhrazujeme si právo tyto zásady měnit a doplňovat.

V Praze, dne 30. 1 .2024