🥐 Sleva 15 % na kategorii pečiva, tyčinek a dezertů.* Kód: 15PECIVO24 🍫 Neprošvihněte čokoládový výprodej až 50 %. Jen do neděle.

Obchodní podmínky a reklamační řád

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti KetoDiet Europe SE, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 14053225 (dále jen „my“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi námi (jako prodávajícím) a Vámi (jako kupujícím) prostřednictvím kteréhokoliv našeho internetového obchodu, které jsou provozovány na webovém rozhraní www.ketodiet.eu, a dle aktuální nabídky též na www.ketodiet.cz, www.ketodiet.sk, www.ketodiet.at, www.ketodiet.hu nebo www.ketodiet.pl (dále vše jen „webové rozhraní“).

Tyto obchodní podmínky se obdobně použijí i na smlouvy, které uzavřete prostřednictvím tržišť sdružujících na jednom místě produkty různých e-shopů (tzv. marketplaces), které jsou oprávněny nabízet naše zboží (aktuálně je to allegro.cz) a jsou tedy přiměřeně považovány za webové rozhraní ve smyslu těchto obchodních podmínek.

Potřebujete-li nás kontaktovat, využijte prosím následující kontaktní místo (provozovnu):

  • KetoDiet Europe SE, Generála Svobody 110, 533 51 Pardubice
  • telefonní číslo: +420 234 726 926
  • e-⁠mail: info@ketodiet.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouvou se Vám zavazujeme dodat zboží, službu či jiné plnění uvedené v objednávce (dále jen „zboží“), a Vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (dále též jen „cena“) zahrnuje i náklady spojené s balením, dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Není-li stanoveno jinak, není balné účtováno. Výši nákladů Vám vždy sdělíme ještě před potvrzením objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

1.1. Jaké zboží prodáváme?

Vedle jiného zboží (dále jen „spotřební zboží“) prodáváme zejména potraviny a potravinové doplňky (jídla, nápoje, dezerty, sirupy atp.) obsahující proteiny a/nebo vitamíny a/nebo minerály (dále jen „zboží“). Upozorňujeme Vás, že zboží není lékem ani léčivem. Před započetím diety založené na užívání zboží Vám doporučujeme poradit se s lékařem, užívání zboží nenahrazuje konzultaci u lékaře či jiného specialisty. Výsledky diety založené na konzumaci zboží nejsou zaručeny pro každého a liší se podle individuálních dispozic klienta.

Není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak, je třeba zboží uchovávat v suchu, při pokojové teplotě, bez vystavení přímému slunci, zemí původu zboží je Česká republika a odpovědným subjektem ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 jsme my.

1.2. Je každá smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná pouze v případě, že jste spotřebitelem. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a příslušných ustanovení těchto obchodních podmínek. Jako nespotřebitel nemáte zejména v plném rozsahu zvláštní práva uvedená v čl. 1.3. těchto obchodních podmínek a ustanovení navazujících.

1.3. Jaká máte zvláštní práva, pokud máte postavení spotřebitele?

Jako spotřebitel máte především (i) právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo webové rozhraní (viz. čl. 5 těchto obchodních podmínek), (ii) nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců, pro jiné zboží pak platí vždy datum minimální trvanlivosti vyznačené na obalu zboží, (iii) právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní) a (iv) právo na zvýšenou ochranu spotřebitele dle ustanovení reklamačního řádu ve smyslu platných právních předpisů.

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí (i) objednávkou, jejím přijetím z naší strany a podmínkami či pokyny uvedenými na webovém rozhraní pro potřeby uskutečnění objednávky, (ii) těmito obchodními podmínkami, (iii) podmínkami ochrany osobních údajů (včetně zasílání obchodních sdělení a zpracování cookies) a, v otázkách jinak neupravených, (iv) platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění (pouze pokud jste spotřebitelem). V případě rozporů má přednost dokument řazený v tomto seznamu výše. 

Smlouva včetně ustanovení o právech z vadného plnění se řídí českým právem. Pokud smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, vylučuje se uplatnění kolizních norem. Pokud vám právní řád, který se na Vás bez ohledu na zvolené právo povinně vztahuje (veřejnoprávní předpis), poskytuje vyšší míru ochrany než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany (platí zejména pro oblast ochrany spotřebitele, práv z vadného plnění a ochranu osobních údajů atp.).

Nejste-li spotřebitelem a máte s námi uzavřenou smlouvu (např. Rámcovou kupní smlouvu atp.), mají její ustanovení přednost před těmito Obchodními podmínkami.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Podáním objednávky, zejm. potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi a rovněž prohlašujete, že je vám více než 18 let, objednáváte-li zboží, u něhož je věk alespoň 18 let zákonnou podmínkou jeho zakoupení.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Jak smlouvu uzavíráme?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností zboží. U zboží je uvedena cena včetně veškerých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Prezentace zboží je informativního charakteru a fotografie jsou ilustrativní (rozhodující je popis zboží), nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste podali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Nedílnou součástí smlouvy jsou vždy i tyto obchodní podmínky, které potvrzením objednávky akceptujete.

2.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem či prostřednictvím aplikace nebo jiným způsobem, vždy však pouze způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží, počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy, a Vaše správné a pravdivé kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným potvrzením objednávky Vám doporučujeme zkontrolovat zadané údaje, zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu, a případně provést Vámi požadované úpravy a opravy chyb. Před potvrzením objednávky máte poslední možnost zadané údaje měnit a chyby opravit.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich případné změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat e-mailem. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. 

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

2.3. Kdy je smlouva uzavřena?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky tímto způsobem nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží a uhradíte celou kupní cenu.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

Koupí zboží zároveň stvrzujete, že jste seznámen s podmínkami jeho použití a plně chápete potenciální nebezpečí, které hrozí při nesprávném zacházení se zbožím. Mimo jiné stvrzujete, že netrpíte žádnou z kontraindikací uvedených na webovém rozhraní a užití zboží je pro Vás bezpečné. Rovněž se zavazujete seznámit s podmínkami užívání zboží a nebezpečím hrozícím při jeho nesprávném užívání všechny další osoby, které s tímto zbožím mohou přijít do styku.

2.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 5), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti s objednávkou vynaložili nebo újmy, která nám byla způsobena.

2.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny dopravy a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Není-li u příslušné akce stanoveno jinak, pak lze případně poskytnutou slevu uplatnit pouze jednou (jednorázově), poskytované slevy nelze využít společně s jinými slevami (sčítat je) ani je vzájemně kombinovat, slevy nelze vyplatit v penězích a příslušná sleva musí být uplatněna do stanoveného data a pouze na zboží, na které byla poskytnuta (je-li druh zboží omezen). Nedosahuje-li cena kupovaného zboží výši poskytované slevy, bude sleva uplatněna pouze ve výši ceny zboží a zbytek slevy propadá.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání či zpracování objednávky, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na již odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek, tím však není dotčeno možné použití dvou výše uvedených odstavců.

2.6. Jak uzavřenou smlouvu získám?

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran, archivujeme ji v elektronické podobě, a je Vám dostupná ve webovém rozhraní, pokud jste registrovaný zákazník. Na Vaši žádost Vám jí rovněž zašleme e-mailem nebo vytištěnou poštou. Při zasílání Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

2.7. Co když něčemu ve smlouvě nerozumím?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.8. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Smlouvu lze uzavřít v českém, slovenském a anglickém jazyce, případně v jiných jazycích, ve kterých aktuálně nabízíme své služby. Jazyková verze se řídí podle jazykové mutace webového rozhraní, které si vyberete.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete v současné době uhradit (i) v hotovosti při zaslání zboží na dobírku, (ii) platební kartou online, (iii) rychlým převodem z vybraných bankovních účtů či dalšími způsoby uvedenými na webovém rozhraní.

Podle zákona o evidenci tržeb jsme povinni Vám vystavit účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.2. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), eurech (EUR) a případně v dalších měnách dle zvolené jazykové mutace e-shopu aktuálně dostupné na webovém rozhraní.

3.3. Můžeme požadovat uhrazení ceny předem?

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat jen u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč nebo máme-li pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky či řádném splnění povinností z Vaší strany. V těchto případech Vás kontaktujeme a jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním.

3.4. Můžu si vzít na úhradu zboží spotřebitelský úvěr?

Pokud je tak uvedeno na webovém rozhraní, umožňujeme úhradu zboží prostřednictvím spotřebitelského úvěru, který si on-line vyřídíte s jeho poskytovatelem (dále jen „splátková společnost“). Využitím tohoto způsob úhrady (kliknutím na příslušné tlačítko či banner) souhlasíte s tím, že údaje, které jste uvedli v objednávce poskytneme i splátkové společnosti.

Dovolujeme si Vás upozornit, že spotřebitelský úvěr Vám neposkytujeme my, ale splátková společnost, která také zajišťuje plnění veškerých zákonných povinností. Smlouvu tedy uzavíráte se splátkovou společností, a to za podmínek které si s ní sjednáte, a s ní také řešíte veškeré záležitosti, které se spotřebitelským úvěrem souvisí. V případě odstoupení od smlouvy či reklamace ukončené vrácením kupní ceny, se kupní cena hrazená prostřednictvím úvěru vrací splátkové společnosti. Bližší informace o tomto způsobu úhrady je uveden na webovém rozhraní.

3.5. Nabízíte Dárkové poukazy?

Je-li tak uvedeno na webovém rozhraní, tak nabízíme i dárkové poukazy (dále jen „poukazy“), jejichž vystavení a použití se řídí zejména tímto odstavcem obchodních podmínek a reklamačním řádem. Hodnota uvedená na poukazu je včetně DPH a bude vám formou slevy odečtena z ceny zboží nakoupeného v e-shopu na webovém rozhraní, a to po zadání unikátního kódu poukazu do příslušného pole na e-shopu. Při nákupu poukazu není účtována DPH, její vyúčtování proběhne až při uplatnění poukazu a dodání zboží, a to dle zákonných předpisů.

Poukaz není směnitelný za peníze a nemůže být ani v penězích vyplacen, nelze jej použít ani k úhradě dopravy či dobírky. V případě odstoupení od kupní smlouvy či vyřízení reklamace vám však můžeme hodnotu hrazenou poukazem vyplatit formou náhradního poukazu příslušné hodnoty. Poukaz nelze čerpat po částech, je možné pouze jeho jednorázové uplatnění při nákupu, tj. kupní cena zboží musí být stejná nebo vyšší než hodnota poukazu, jinak jej nelze uplatnit. Poukaz lze kombinovat se slevovým kupónem nebo se slevou z věrnostního programu (vždy pouze s jedním z nich), nelze jej však uplatnit s jinými slevami. Na každém poukazu je uvedena doba jeho platnosti, není-li doba platnosti uvedena, pak jej musíte uplatnit do 1 roku ode dne jeho vystavení. Uplynutím doby platnosti pozbývá poukaz platnosti bez možnosti náhrady a vrácení jeho pořizovací hodnoty. Po použití kódu poukazu k úhradě zboží se poukaz stává neplatným. Udržujte tedy prosím znění kódu poukazu v tajnosti, zabráníte tím jeho zneužití, za které neodpovídáme. Poukaz nemůže být ani nijak nahrazen v případě jeho ztráty.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Jak dodáváme zboží?

Způsoby dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní nebo Vám je sdělíme po telefonu či e-mailu (v případě uzavření smlouvy telefonicky či e-mailem). Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, můžeme ho určit my. Zboží lze rovněž dodat na výše uvedené kontaktní místo (viz. záhlaví těchto obchodních podmínek) pro Vaše osobní vyzvednutí, které není zpoplatněno. Zboží jste povinni ve zvoleném místě převzít.

4.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Výše nákladů na dodání zboží je v závislosti na způsobu dodání zboží uvedena na webovém rozhraní nebo Vám ji sdělíme po telefonu či e-mailu (v případě uzavření smlouvy telefonicky či e-mailem).

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje. Jste-li spotřebitelem, pak při objednání zboží nad 1 500 Kč, máte od nás dopravu zdarma.

4.3. Kdy Vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla dodáme spotřebitelům do tří pracovních dnů od přijetí objednávky.

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat. Nejpozději zboží dodáváme do 30 dnů od objednávky.

Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodání zboží externími dopravci nemůžeme vždy ovlivnit. Případné stížnosti týkající se doby dodání je nutné řešit přímo s dopravcem.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany. Opakované bezdůvodné nepřejímání zboží z Vaší strany může vést k tomu, že u Vašich objednávek budeme mít pochybnosti o jejich pravosti a vážnosti.

4.4. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) stvrzujete, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží. 

4.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč. 

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit Vy?

Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv svým jednoznačným prohlášením ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pro ulehčení jsme pro Vás připravili formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy, který prosím zašlete písemně či elektronicky na naši kontaktní adresu (viz. záhlaví obchodních podmínek), která je uvedena v dokumentu. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. Toto odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. 

Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek nebo sleva podmíněná uskutečněním nákupu (např. výší kupní ceny či typem zboží), platí, že byly darovací smlouva či ujednání o poskytnutí slevy uzavřeny s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze stran, pozbývá darovací smlouva a/nebo ujednání o poskytnutí slevy účinnosti a dárek či poskytnutou slevu jste povinni vrátit společně s vraceným zbožím.

5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s platnými právními předpisy není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv: 
(i) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, (ii) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, (iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele pro jeho osobu.

5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši kontaktní adresu. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej převzít.

Vracené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu. K vrácenému zboží doporučujeme přiložit (i) kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží, (ii) písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (ideálně na našem formuláři) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, převzetí hotovosti, poštovní poukázka atp.). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme (i) způsobem, jaký budete požadovat, zejména na Vámi sdělený bankovní účet nebo (ii) stejným způsobem, jakým jste nám je bezhotovostně poukázali. Pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy nesdělíte žádný bankovní účet, a nebude-li možné využít postupu dle ad (ii), zašleme peníze poštovní poukázkou. Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě).

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné, částečně spotřebované či trpí jinou vadou, máme vůči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena Vám bude částka snížená o vzniklou škodu.

5.7. Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech (i) technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5 těchto obchodních podmínek), (ii) zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel nám nedodal zboží nebo se zboží již nedodává do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat, (iii) plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním nebo nebezpečným.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze v tomto případě vrátíme do pěti dnů od odstoupení od smlouvy.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ a REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Jaká je záruční doba a kde můžete vady reklamovat?

Odpovídáme vám, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že zboží: (i) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, (ii) je vhodné k účelu, pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili a (iii) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Pokud jsme vás před uzavřením smlouvy zvláště upozornili, že se některá vlastnost zboží liší a vy jste s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasili, pak rovněž odpovídáme, že vedle ujednaných vlastností (i) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, (ii) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, (iii) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat a (iv) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy (pokud byl vzorek či předloha poskytovány).

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete věc užívat, v případě, že jste vadu vytkl(a) oprávněně.

Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, trvá záruční doba do takového data. U nepoužitého spotřebního zboží bez data minimální trvanlivosti (viz. výše) činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží, nestanovíme-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční dobu. U použitého spotřebního zboží bez data minimální trvanlivosti (viz. výše) zboží je záruční doba jeden rok od převzetí zboží.

Práva z vadného plnění můžete uplatnit písemně či elektronicky na naši kontaktní adresu. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme. S uplatněním reklamace Vám pomůže Reklamační list, který stačí vyplnit.

6.2. Jak reklamaci vyřídíte?

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci můžete vyřídit na kterékoliv naší provozovně (viz. záhlaví těchto obchodních podmínek). Na provozovně je vám v provozní době vždy k dispozici pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky či e-mailem.

Reklamované zboží zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení při přepravě. K reklamovanému zboží přiložte vyplněný Reklamační list, s popisem vady s Vaším návrhem na způsob řešení reklamace, a doklad o zakoupení zboží (např. dodací list, daňový doklad nebo jiný dokument prokazující koupi zboží). Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek, ale může prodloužit vyřízení reklamace.

Reklamované zboží doručte na naše kontaktní místo - provozovnu (viz. záhlaví obchodních podmínek). Nezasílejte jej na dobírku, nejsme povinni jej převzít.

Doručenou reklamaci vyřizujeme a o jejím vyřízení vás informujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se nedohodneme jinak. Po marném uplynutí lhůty výše uvedené lhůty můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Pokud je zboží v pořádku, ale pouze neodpovídá Vaší představě nebo jej chcete vrátit bez uvedení důvodu, nereklamujte jej, ale odstupte od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží dle článku 5 obchodních podmínek. Pro odstoupení prosím využijte formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy.

6.3. Jaká práva z vadného plnění máte?

Má-li zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás jako kupujícího. My jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Vadu odstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže, přičemž zohledníme povahu zboží a účel, pro který jste zboží koupil(a). K odstranění vady převezmeme zboží na vlastní náklady. Nepřevezmete-li zboží v přiměřené době poté, co vás vyrozumíme o možnosti zboží po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 občanského zákoníku obdobně.

Můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud (i) jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme jí neodstranili v souladu s výše uvedenými ustanoveními, (ii) vada se projevila opakovaně, (iii) vada je podstatným porušením smlouvy, nebo (iv) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás jako kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které jste obdržel(a). Nemůžete odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme vám kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme zboží nebo poté, co nám prokážete, že jste zboží odeslal(a).

Vadu lze vytknout u nás jako prodávajícího. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě pro vás bližším, můžete vytknout vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

U použitého zboží máte nárok pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi s výjimkou případů stanovených platným právním řádem.

Pokud jste vadu vytkli oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba podobu, po kterou nemůžete vadné zboží používat a náleží vám za podmínek stanovených § 1924 občanského zákoníku i náhrada nákladů účelně vynaložených na uplatnění vašeho práva.

6.4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud (i) jste o vadě před převzetím věci věděli a pro takovou vadu byla sjednána sleva z ceny, (ii) jste vadu sami způsobili, (iii) uplynula záruční doba. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na (i) opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, (ii) vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, nedodržením pokynů a doporučení či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních či skutečnost, že barva zboží neodpovídá přirozené barvě produktu, jehož chuť zboží má (např. příchuť jahoda nemusí mít červenou barvu) či odchylky v chuti zboží oproti zboží dodávanému v minulosti či v jiných šaržích.

6.5. Co když se na řešení vady nedohodneme?

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha - Nové Město, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line.

Pokud smlouva obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, nejsou výše uvedeným dotčena Vaše práva vyplývající z právního řádu, který se na Vás bez ohledu na výše zvolené právo povinně vztahuje (veřejnoprávní předpis), a to včetně možnosti obrátit se na příslušnou instituci v daném státě.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování. Prodej zboží byl řádně oznámen Ministerstvu zemědělství případně jiným institucím a orgánům, pokud to vyžadují platné právní předpisy.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/), v případě potravinářského zboží Státní zemědělská a potravinářská inspekce (http://www.szpi.gov.cz). Česká obchodní inspekce a Statní zemědělská a potravinářská inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele v rozsahu svěřené pravomoci. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování.

7.3. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet), s čímž souhlasíte. Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné či textové formě, a to buď e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu (jste-li registrovaný zákazník).

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění smlouvy (včetně obchodních podmínek) můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se však řídí vždy tím zněním smlouvy (včetně obchodních podmínek), za jejichž účinnosti vznikly.

 

Toto znění obchodních podmínek je platné a účinné od 31. 1. 2024