🎄 Vánoční EXTRA sleva 20 % na výhodné dietní balíčky (všechny kromě štítků Akce). Použijte kód: 20NABALICKY

Pravidla soutěže „Slavíme 12. narozeniny“

1. Kdo soutěž pořádá a kdy se koná

Tato pravidla upravují podmínky soutěže "Slavíme 12. narozeniny“ (dále jen „soutěž“), kterou pořádá společnost KetoDiet Europe SE, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, IČO 14053225, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl H., vložka 2573 (dále jen „organizátor“). Soutěž probíhá v termínu od 2. 10. 2023 do 8. 10. 2023 (dále jen „doba trvání soutěže“).

2. Kdo a kde se může účastnit soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky i Slovenské republiky prostřednictvím Instagramu organizátora soutěže @ketodietczsk. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let s bydlištěm na území České republiky nebo Slovenské republiky

Do soutěže bude automaticky zařazen každý koncový zákazník (B2C) splňující výše uvedené podmínky, který v době trvání soutěže veřejnou zprávou odpoví na Instagramu organizátora soutěže na otázku „Proč chcete zhubnout s KetoDiet?“ a zároveň bude sledovat účet @ketodietczsk

V rámci zachování férových podmínek pro běžné zákazníky uplatňuje organizátor následující kontrolní mechanismy: (i) každý soutěžící bude zařazen do výběru výherce pouze jednou (tj. bez ohledu na počet zaslaných odpovědí), (ii) z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

3. Jak jsou zpracovávány osobní údaje

Tato pravidla jsou závazná pro všechny soutěžící, kteří odpoví na Instagramu organizátora soutěže na výše uvedenou otázku v době trvání soutěže. Organizátor zpracovává pouze osobní údaje pro potřeby vyhodnocení podmínek soutěže a poskytnutí výhry. V případě, že si soutěžící nepřejete, aby byly jeho osobní údaje k výše uvedenému účelu zpracovávány, zajistí to organizátor bez zbytečného odkladu po doručení odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů ze strany soutěžícího (vč. uvedení poznámky u odpovědi), čímž však bude ukončena i účast soutěžícího v soutěži. Souhlas se zpracováním může soutěžící odvolat a dotazy ve vztahu ke správě a zpracování osobních údajů může směřovat na e-⁠mail: osobniudaje@ketodiet.cz. Zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřeným smluvním vztahem a z důvodu oprávněného zájmu organizátora tím není dotčeno. 

V souladu se zákonem upozorňuje organizátor, že soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, může požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedením opravy, doplnění či likvidací údajů, a má další práva uvedená v § 11,12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů včetně práva obrátit se v případě dotazů či pochybností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Jak a kdy vybereme výherce

Ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky, vylosuje organizátor dne 9. 10. 2023 jednoho výherce (společně pro Českou i Slovenskou republiku), který obdrží následující výhru:

Kompletní INTENSE keto dieta na 12 týdnů (1. + 2. + 3. krok)

 

Výherce kontaktuje organizátor bez zbytečného odkladu po vylosování výherce soukromou zprávou přes Instagram. Pro zaslání výhry je nezbytné, aby výherce sdělil organizátorovi soutěže osobní údaje, aby mu mohla být výhra doručena. S osobními údaji bude nakládáno dle odst. 3. těchto pravidel. Výhra není vyplatitelná v penězích.

5. Další podmínky

V případě porušení pravidel a/nebo důvodného podezření z porušení pravidel soutěže je organizátor oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit. Organizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a jejich plnění, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku. 

Organizátor je oprávněn měnit pravidla soutěže, jakož i soutěž kdykoli bez náhrady ukončit. Účast v soutěži není soudně vymahatelná a v případě jejího ukončení či změny pravidel nemá soutěžící nárok na náhradu újmy či nákladů. 

Účastí v soutěži souhlasí výherce s tím, že může být pořízena jeho fotografie s cenou (či poukazem na cenu) a tato fotografie, jakož i jeho jméno, příjmení a město z doručovací adresy mohou být v souvislosti se soutěží a jejím vyhodnocením zveřejněny. 

Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby. 

Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

  

V Praze dne 1. 10. 2023