👙 Zhubněte do plavek s 20% slevou. Kód PLAVKY20 platí na vybrané produkty jen do neděle. A navíc můžete vyhrát voucher od Astratexu za 2 000 Kč.

Pravidla soutěže „Zhubněte do plavek rychle a s chutí“

1. Kdo soutěž pořádá a kdy se koná

Tato pravidla upravují podmínky soutěže "Zhubněte do plavek rychle a s chutí“ (dále jen „soutěž“), kterou pořádá společnost KetoDiet Europe SE, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, IČO 14053225, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl H., vložka 2573 (dále jen „organizátor“). Soutěž probíhá v termínu od 13. 3. 2023 do 26. 3. 2023 (dále jen „doba trvání soutěže“).

2. Kdo a kde se může účastnit soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím e-shopu organizátora www.ketodiet.cz a na území Slovenské republiky prostřednictvím e-shopu organizátora www.ketodiet.sk. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let s bydlištěm na území České republiky nebo Slovenské republiky

Do soutěže bude automaticky zařazen každý koncový zákazník (B2C) splňující výše uvedené podmínky, který v době trvání soutěže jednorázově (tj. jednou objednávkou) nakoupí na e-shopu organizátora www.ketodiet.cz nebo www.ketodiet.sk zboží za více než 4990 Kč / EUR 210 (po případně uplatněné slevě) a zaplatí za něj platební kartou ONLINE nebo okamžitým ONLINE převodem nebo uplatněním zaměstnaneckých benefitů s výjimkou poukázek Sodexo (dále jen „soutěžící“). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že zákazníci, kteří uhradí nákup jiným než výše stanoveným způsobem (například dobírkou nebo spotřebitelským úvěrem nebo poukázkami Sodexo) nebudou do soutěže zařazeni. 

V rámci zachování férových podmínek pro běžné zákazníky uplatňuje organizátor následující kontrolní mechanismy: (i) soutěžící, kterému je vrácena kupní cena či její část, která způsobí pokles hodnoty nákupu pod stanovenou hodnotu (např. odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku atp.), bude ze soutěže vyloučen, (ii) z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, (iii) ze soutěže bude vyloučen i soutěžící, který v období 14 dnů předcházejících výhernímu nákupu stornoval jakoukoliv svou jinou objednávku u organizátora a/nebo odstoupil od jakékoliv kupní smlouvy uzavřené s organizátorem (např. odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené na dálku) a/nebo jinak žádal či žádá vrácení kupní ceny za zboží či její části. 

3. Jak jsou zpracovávány osobní údaje

Tato pravidla jsou závazná pro všechny nakupující na výše uvedených e-shopech organizátora v době trvání soutěže. Organizátor zpracovává osobní údaje pro potřeby objednávky a dodávky zboží a v té souvislosti i pro vyhodnocení podmínek soutěže a poskytnutí výhry. V případě, že si soutěžící nepřejete, aby byly jeho osobní údaje k výše uvedenému účelu zpracovávány, zajistí to organizátor bez zbytečného odkladu po doručení odvolání zpracování osobních údajů ze strany soutěžícího (vč. uvedení poznámky v objednávce), čímž však bude ukončena i účast soutěžícího v soutěži. Souhlas se zpracováním může soutěžící odvolat a dotazy ve vztahu ke správě a zpracování osobních údajů může směřovat na e-⁠mail: osobniudaje@ketodiet.cz. Zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřeným smluvním vztahem a z důvodu oprávněného zájmu organizátora tím není dotčeno. 

V souladu se zákonem upozorňuje organizátor, že soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, může požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedením opravy, doplnění či likvidací údajů, a má další práva uvedená v § 11,12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů včetně práva obrátit se v případě dotazů či pochybností na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

4. Jak a kdy vybereme výherce

Ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky, vylosuje organizátor do 7. 4. 2023 deset výherců (společných pro Českou i Slovenskou republiku), kteří obdrží následující výhry:

1.–10. cena voucher na nákup zboží Astratex v hodnotě 2.000 Kč (pro výherce z České republiky) nebo EUR 80 (pro výherce ze Slovenska)

 

Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu výhru. Výherce kontaktuje organizátor bez zbytečného odkladu po vylosování výherců telefonicky a/nebo e-mailem na jeho telefon a/nebo adresu uvedenou v příslušné objednávce. Cenu (voucher) je třeba využít v termínu do 31. 12. 2023 v souladu s podmínkami poskytovatele voucheru, které naleznete na voucheru. Výhry nejsou vyplatitelné v penězích. 

5. Další podmínky

V případě porušení pravidel a/nebo důvodného podezření z porušení pravidel soutěže je organizátor oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit. Organizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a jejich plnění, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku. 

Organizátor je oprávněn měnit pravidla soutěže, jakož i soutěž kdykoli bez náhrady ukončit. Účast v soutěži není soudně vymahatelná a v případě jejího ukončení či změny pravidel nemá soutěžící nárok na náhradu újmy či nákladů. 

Účastí v soutěži souhlasí výherce s tím, že může být pořízena jeho fotografie s cenou (či poukazem na cenu) a tato fotografie, jakož i jeho jméno, příjmení a město z doručovací adresy mohou být v souvislosti se soutěží a jejím vyhodnocením zveřejněny. 

Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby. 

Ostatní vztahy, výslovně neupravené těmito pravidly, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

  

V Praze dne 13. 3. 2023