🥐 Sleva 15 % na kategorii pečiva, tyčinek a dezertů.* Kód: 15PECIVO24 🍫 Neprošvihněte čokoládový výprodej až 50 %. Jen do neděle.

Všeobecné nákupní podmínky KetoDiet Europe SE

1. Rozsah působnosti

1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky KetoDiet Europe SE pro nákup zboží, zhotovování a převzetí díla a přijímání poskytovaných služeb (dále jen "Všeobecné nákupní podmínky") upravují veškeré právní vztahy mezi společností KetoDiet Europe SE, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 14053225 (dále jen "Odběratel") a dodavatelem (dále jen „Dodavatel“), uvedeným v objednávce (dále jen „Objednávka“), jejímž předmětem je nákup zboží Odběratelem, zhotovování díla pro Odběratele nebo přijímání služeb poskytovaných Dodavatelem Odběrateli (dále společně také jako „plnění“).

1.2 Je-li mezi Odběratelem a Dodavatelem uzavřena písemná smlouva a/nebo rámcová smlouva, které poskytované plnění podléhá, pak se tyto Všeobecné nákupní podmínky neuplatní a smluvní vtah se řídí výlučně ustanoveními příslušné smlouvy.

1.3 V případě, že obchodní podmínky Dodavatele obsahují ustanovení odlišná od těchto Všeobecných nákupních podmínek či jim odporující, jsou závazné pro vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem tyto Všeobecné nákupní podmínky, ledaže by se Odběratel výslovně písemně zavázal v Objednávce jinak.

1.4 Obsahuje-li Objednávka ujednání odlišná od těchto Všeobecných nákupních podmínek, mají přednost ujednání uvedená v Objednávce. Dodavatel bere na vědomí a akceptuje, že Objednávky mohou mít jak písemnou formu, tak formu elektronickou, a to i bez podpisu oprávněného zástupce Odběratele.

2. Vznik smluvního vztahu, užití subdodavatele

2.1 Smluvní vztah vzniká, je-li Objednávka potvrzena Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejího doručení Dodavateli (dále jen „Dohoda“). Není-li Objednávka v této lhůtě potvrzena (nebo není-li naplněna fikce stanovená v odst. 2.1 tohoto článku), k uzavření Dohody nedojde a Odběratel po uplynutí této lhůty již není Objednávkou vázán.

2.2 V případě, že Dodavatel poskytne (byť částečně) plnění nebo zahájí poskytování plnění v souladu s Objednávkou během lhůty pro potvrzení Objednávky, považuje se to za bezvýhradné přijetí Objednávky Dodavatelem a uzavření Dohody.

2.3 V případě jakýchkoliv odchylek od Objednávky, ať při potvrzování Objednávky anebo při plnění Dohody, je Dodavatel povinen takové odchylky jasně vyznačit a vyžádat si k nim prokazatelný souhlas Odběratele, jinak se tyto odchylky nepokládají za součást Dohody a nejsou pro strany závazné.

2.4 Dodavatel smí použít subdodavatele pouze na základě souhlasu Odběratele. Použije-li Dodavatel subdodavatele nebo jiné osoby, odpovídá za jejich plnění a nahradí Odběrateli veškerou újmu jimi způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám, a to i v případě, že se subdodavatel nebo taková třetí osoba zavázala při plnění Dodavatele provést určitou činnost samostatně.

3. Cena a platební podmínky

3.1 Odběratel platí za plnění cenu sjednanou s Dodavatelem v Dohodě. Není-li výslovně v Dohodě ujednáno jinak, platí, že se jedná o cenu maximální, v níž jsou zahrnuty veškeré náklady související s dodáním a poskytnutím plnění, jakož i poplatky a daně jako např. dovozné, balné, instalace, cla, apod.

3.2 Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) teprve po převzetí plnění Odběratelem dle podmínek uvedených v těchto Všeobecných nákupních podmínkách. Není-li v Dohodě výslovně uvedeno jinak, bude cena uhrazena bankovním převodem na účet Dodavatele se splatností minimálně 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu Odběrateli. V případě pochybností se má za to, že daňový doklad byl doručen pátý pracovní den po jeho prokazatelném odeslání. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) nejdříve v den úplného poskytnutí plnění dle Dohody. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo Objednávky a jméno kontaktní osoby Odběratele, uvedené v Dohodě. Dále musí být daňový doklad (faktura) věcně správný, tj. výše fakturované částky i jednotkové ceny musí odpovídat Dohodě. Počet kusů a množství musí souhlasit se skutečným rozsahem dodávky. Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti, má Odběratel právo daňový doklad (fakturu), popřípadě jeho kopii vrátit k opravě a doplnění. V takovém případě se na daňový doklad (fakturu) hledí, jako by nebyl Odběrateli doručen. Ode dne doručení bezvadného daňového dokladu (faktury) pak Odběrateli běží nová lhůta splatnosti. V případě, že Dodavatel není plátcem DPH, budou mít jím vystavené doklady přiměřené náležitosti daňového dokladu.

3.3 Odběratel je oprávněn požadovat po Dodavateli, aby k vystaveným daňovým dokladům (fakturám) přiložil dokumenty dohodnuté v Dohodě dokumentující nárok Dodavatele na vystavení a úhradu příslušného daňového dokladu (faktury). Dohodnutá příloha daňového dokladu je považována za náležitost daňového dokladu dle odstavce 3.2 tohoto článku.

3.4 Bude-li v Dohodě sjednána cena v jiné měně než v českých korunách, bude cena na daňovém dokladu (faktuře) uvedena v dohodnuté měně a v českých korunách, přičemž pro přepočet z dohodnuté měny na české koruny se použije kurzu vyhlášeného Českou národní bankou nebo příslušnou národní bankou Dodavatele ke dni vystavení příslušného daňového dokladu (faktury) Dodavatelem.

3.5 Bude-li Odběratel v prodlení s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), potom je Dodavatel oprávněn požadovat za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0.05% z dlužné částky. Úrok z prodlení bude splatný do 30 kalendářních dnů ode dne doručení účetního dokladu, kterým bude příslušný úrok z prodlení účtován.

3.6 Odběratel je oprávněn započíst si při placení ceny své pohledávky proti Dodavateli.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že nastane-li v souvislosti s Dodavatelem či jeho plněním jakákoliv skutečnost v důsledku níž se může vůči Odběrateli uplatnit ručení za daň odváděnou Dodavatelem ve smyslu zákona o DPH, (i) je Odběratel oprávněn nezaplatit Dodavateli vyúčtovanou DPH a odvést ji přímo správci daně a zároveň (ii) je Odběratel rovněž oprávněn od Dohody odstoupit.

4. Dodání a převzetí zboží, smluvní pokuta

4.1 Dodavatel je povinen dodat zboží podle dodací doložky DDP (Delivered Duty Paid) INCOTERMS 2010, není-li v Dohodě ujednáno jinak. Místem dodání zboží je adresa uvedená jako místo dodání v Dohodě. Není-li místo dodání uvedeno v Dohodě, potom se Dodavatel zavazuje dodat zboží na adresu KetoDiet Europe SE, Generála Svobody 110, 533 51 Pardubice. Totéž platí pro náhradní dodávky za vadné a veškeré opakující se dodávky.

4.2 Dodavatel zároveň s dodáním zboží předá Odběrateli i veškerou nezbytnou a příslušnými předpisy požadovanou dokumentaci předmětu koupě (návody, manuály atd.) v českém jazyce, není-li v Dohodě uvedeno jinak. V případě dodávky technického zařízení či přístrojů je dále součástí dodávky řádné proškolení oprávněných zaměstnanců Odběratele, které je zahrnuto v ceně předmětu Dohody.

4.3 Dodavatel se zavazuje dodat zboží v termínu či v době uvedené v Dohodě.

4.4 Zboží musí být zabaleno způsobem, jenž umožní jeho bezpečnou dopravu na místo dodání a bude jej dostatečně chránit proti vnějším vlivům.

4.5 Není-li v Dohodě ujednáno jinak, jsou závazné termíny dodání či plnění uvedené v Dohodě. Dodavatel neprodleně oznámí Odběrateli každé předpokládané zpoždění dodání zboží či plnění. Je-li možné uskutečnit včas pouze částečnou dodávku, Dodavatel provede alespoň tuto částečnou dodávku ve sjednaném termínu, ledaže Odběratel uloží Dodavateli, aby uskutečnil celou dodávku ve sjednaném pozdějším termínu. Takové sjednání pozdějšího termínu dodávky nemá vliv na nárok Odběratele na smluvní pokutu podle těchto Všeobecných nákupních podmínek.

4.6 Dodavatel dodá se zbožím současně veškeré doklady v českém jazyce nezbytné k jeho převzetí a užití. Součástí dodávky je dodací list, který musí obsahovat minimálně následující údaje podle Dohody, zejména však číslo Objednávky, označení Odběratele a Dodavatele a přesné označení zboží a jeho množství podle Dohody. K převzetí zboží dojde podepsáním předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

4.7 Je-li Dodavatel s dodávkou zboží, či jeho části v prodlení více než 5 pracovních dní, je povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty plnění dle příslušné Dohody za každý další započatý kalendářní den prodlení. Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu do 10 dnů od doručení písemné výzvy Odběratele. Případné nároky Odběratele na náhradu újmy zůstávají uhrazením smluvní pokuty v souladu s tímto ustanovením nedotčeny.

4.8 V případě prodlení Dodavatele s dodáním či plněním je Odběratel oprávněn, po uplynutí dodatečné přiměřené doby pro splnění povinnosti Dodavatelem, od Dohody odstoupit.

5. Převzetí díla, dodání služeb, smluvní pokuta

5.1 Dodavatel je povinen zhotovit dílo či poskytnout služby v termínu či ve lhůtě uvedené v Dohodě.

5.2 Je-li předmětem Dohody zhotovení díla, je Dodavatel povinen předvést způsobilost díla dle § 2605 Občanského zákoníku. Odběratel je oprávněn dílo po dobu maximálně dvou týdnů po dodání díla přezkoumat, zda odpovídá sjednaným podmínkám a zda nemá vady (akceptační procedura). Dodavatel umožní Odběrateli prohlídku díla. V případě, že dílo odpovídá sjednaným podmínkám a nemá vady, Odběratel dílo převezme. O převzetí díla smluvní strany podepíší předávací protokol. K převzetí díla dojde podepsáním předávacího protokolu oběma smluvními stranami. V případě, že dílo neodpovídá sjednaným podmínkám či má vady, včetně těch, které nebrání jeho užívání, oznámí Odběratel ve lhůtě 2 týdnů existující vady a převzetí odmítne, popř. je Odběratel oprávněn převzít dílo pouze zčásti. V takovém případě je Dodavatel povinen odstranit zjištěné vady do 10 dnů ode dne jejich oznámení. Pokud se nepodaří odstranit vady do 10 dnů, je Odběratel oprávněn uplatnit svá zákonem stanovená práva, zejména právo odstoupit od Dohody a je dále též oprávněn zajistit si odstranění vady prostřednictvím třetí osoby na náklady Dodavatele.

5.3 Není-li ujednáno jinak, jsou závazné termíny dodání či plnění uvedené v Dohodě. Dodavatel neprodleně oznámí Odběrateli každé předpokládané zpoždění dodání plnění dle Dohody. Je-li možné uskutečnit včas pouze částečnou dodávku plnění, Dodavatel provede alespoň tuto částečnou dodávku ve sjednaném termínu, ledaže Odběratel uloží písemně Dodavateli, aby uskutečnil celou dodávku ve sjednaném pozdějším termínu. Takové sjednání pozdějšího termínu dodávky nemá vliv na nárok Odběratele na smluvní pokutu podle těchto Všeobecných nákupních podmínek. Pokud lze již v průběhu dodací lhůty mít oprávněně za to, že Dodavatel nebude schopen dodržet sjednaný termín dodávky, je Odběratel oprávněn na náklady a nebezpečí Dodavatele učinit veškerá přiměřená opatření k odvrácení hrozícího prodlení.

5.4 Dodavatel dodá s poskytnutou službou nebo zhotoveným dílem současně veškeré nezbytné doklady, a to v českém či anglickém jazyce a v jazyce Dodavatele. Součástí dodávky, resp. předání díla, je i řádné proškolení oprávněných zaměstnanců Odběratele, které je zahrnuto v ceně předmětu Dohody.

5.5 Je-li Dodavatel se zhotovením díla, či jeho části či poskytnutím služeb v prodlení více než 5 pracovních dní, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty plnění dle příslušné Dohody za každý další započatý kalendářní den prodlení. Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu do 10 dnů od doručení písemné výzvy Odběrateli. Případné nároky Odběratele na náhradu újmy zůstávají uhrazením smluvní pokuty v souladu s tímto ustanovením nedotčeny.

5.6 V případě prodlení Dodavatele s dodáním či plněním je Odběratel oprávněn, po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty pro splnění povinnosti Dodavatelem, od Dohody odstoupit.

6. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, nebezpečí škody na věci

6.1 Dodavatel odpovídá Odběrateli za vady, které plnění má v okamžiku jeho převzetí Odběratelem a za vady plnění, které se projeví v záruční době.

6.2 Pokud Dodavatel nebo výrobce neposkytuje záruku delší, je záruční doba na dodané plnění (zejména zboží anebo provedené dílo) 24 měsíců a začíná běžet převzetím. Pokud jde o potravinářské zboží, trvá záruka do data, které je uvedeno na obale jako datum minimální trvanlivosti, Dodavatel se však zavazuje, že nedodá Odběrateli potravinářské zboží, u kterého by datum minimální trvanlivosti bylo kratší než 6 měsíců ode dne dodání potravinářského zboží Odběrateli.

6.3 Uplatněné vady dodaného plnění je Dodavatel povinen odstranit ve lhůtě 10 pracovních dnů od jejich uplatnění. Místem uplatnění vady je sídlo Odběratele. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad, včetně cestovného, montáží, demontáží atd. nese Dodavatel. Nepodaří-li se vady odstranit, je Odběratel oprávněn uplatnit svá zákonem stanovená práva, zejména právo odstoupit od Dohody a je dále též oprávněn zajistit si odstranění vady prostřednictvím třetí osoby na náklady Dodavatele.

6.4 Dodané plnění musí odpovídat všem platným právním předpisům České republiky, které se na něj v okamžiku dodání vztahují, včetně doporučených technických norem, ergonomických předpisů, bezpečnostních předpisů a předpisů týkajících se životního prostředí.

6.5 Vlastnické právo k plnění přechází na Odběratele dnem jeho převzetí. Nebezpečí škody na plnění přechází na Odběratele dnem jeho převzetí.

7. Užití softwaru a jiných autorských děl

7.1 V případě, že součástí plnění Dodavatele je vytvoření autorského díla (např. software), poskytuje Dodavatel Odběrateli oprávnění autorské dílo užít (dále také „Licenci“), a to jak k celku, tak k jeho jednotlivým částem. Licence je poskytována jako výhradní, umožňující užití autorského díla jakýmkoliv známým způsobem, v neomezeném množstevním a územním rozsahu a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu. Dodavatel se zavazuje zdržet se užití autorského díla v rozsahu Licence udělené Odběrateli. Odběratel není povinen využít Licenci. Licence je přenosná a Odběratel je oprávněn poskytnout na jejím základě třetí osobě podlicenci a je rovněž oprávněn Licenci třetí osobě postoupit; to vše bez potřeby dalšího souhlasu Dodavatele. Odběratel není povinen sdělit Dodavateli, že licenci postoupil, ani osobu postupníka. Odběratel je oprávněn dle svého uvážení jakkoli měnit autorské dílo a jinak do něj zasahovat či jej spojovat s jinými díly, a to i prostřednictvím třetí osoby. Odběratel je též oprávněn autorské dílo v původní nebo upravené podobě uvádět na veřejnost pod svým jménem a vlastním označením. Je-li autorské dílo software, nabývá Odběratel Licenci k jeho strojovému i zdrojovému kódu, a Dodavatel je povinen předat Odběrateli dokumentovaný zdrojový kód k takovémuto počítačovému programu.

7.2 Výše uvedené se vztahuje i na veškerá technická řešení, koncepce, know-how, postupy či metody zpracování dat, analytické nástroje, pracovní dokumentaci, diagramy, schémata a koncepty, pokud jsou vyvinuty Dodavatelem při poskytování plnění a nemají charakter autorského díla.

7.3 Bude-li v rámci plnění Odběrateli Dodavatelem poskytnuto autorské dílo, které není vytvořeno jako součást plnění a k němuž Dodavatel poskytuje nebo zajišťuje v rámci plnění Licenci (např. standardní software nevytvořený výhradně pro Odběratele), pak se použijí podmínky Licence dle odstavce 7.1 tohoto článku, s tím, že taková Licence je poskytována jako nevýhradní.

7.4 Cena za poskytnutí oprávnění dle tohoto článku Dodavatelem je již plně zahrnuta v ceně plnění, jehož součástí je autorské dílo.

8. Autorská, průmyslová práva a vlastnická práva

8.1 Dodavatel je povinen zajistit, aby Odběratel (i v případě dalšího prodeje plnění), byl oprávněn dodané plnění (zejména zboží či dílo), k nimž se váží autorská či průmyslová práva či právo k ochranné známce užívat, jakož i poskytnout, úplatně či bezúplatně, v souladu s příslušnými právními předpisy třetím osobám a nebyly vůči němu vzneseny žádné nároky ze strany třetích osob z důvodu porušení autorských nebo průmyslových práv, práv k ochranné známce či jiných práv.

8.2 Dodavatel je odpovědný za zajištění stavu dle odstavce 8.1 tohoto článku. V případě, že třetí osoba uplatní vůči Odběrateli jakýkoliv nárok z důvodu porušení autorských, průmyslových či jiných práv, je Dodavatel povinen na své náklady a nebezpečí zjednat nápravu a uhradit Odběrateli újmu, která mu vznikla.

8.3 Odběratel bude neodkladně písemně informovat Dodavatele o nárocích uplatňovaných třetí osobou dle odstavce 8.2 tohoto článku a umožní mu veškerá potřebná právní, technická či jiná obranná opatření. Dodavatel bude nepřetržitě informovat Odběratele o stavu řízení a podniknutých opatřeních.

8.4 Veškeré předměty či dokumentace, které dá Odběratel k dispozici Dodavateli na základě předávacího protokolu k realizaci předmětu Dohody, zůstávají ve vlastnictví Odběratele a Dodavatel je povinen tyto předměty či dokumentaci vrátit bezprostředně poté, co došlo z jeho strany ke splnění předmětu Dohody.

9. Důvěrné informace

9.1 „Důvěrnými informacemi“ se pro účely těchto Všeobecných nákupních podmínek rozumí informace, o kterých vzhledem k povaze takových informací mohly smluvní strany předpokládat, že na jejich utajení má druhá smluvní strana oprávněný zájem nebo které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné. Důvěrnými informacemi se pro účely těchto Všeobecných nákupních podmínek rozumí rovněž informace týkající se zákazníků Odběratele.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud takto získají od druhé smluvní strany Důvěrné informace, budou s těmito informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím, aniž by bylo nutné takové informace jako „Důvěrné“ vždy jednotlivě označovat. Výše uvedené nevylučuje možnost v jednotlivých případech při zvýšeném zájmu toto označení pro jednotlivé informace použít. Smluvní strany berou zároveň na vědomí, že některé z Důvěrných informací jsou také předmětem obchodního tajemství druhé strany, chráněným dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

9.3 Smluvní strany se zavazují, že veškeré Důvěrné informace, které od sebe navzájem získají, budou použity výhradně pro plnění účelu, ke kterému budou sdělující stranou určeny. Příjemce Důvěrné informace se zavazuje používat přiměřené péče, avšak v žádném případě ne v menší míře než je míra péče, kterou využívá k ochraně svých důvěrných informací, které jsou podobného významu, k ochraně před neoprávněným užíváním, poskytnutím, zveřejněním nebo šířením Důvěrné informace.

9.4 Příjemce může poskytnout či zpřístupnit Důvěrnou informaci bez předchozího souhlasu sdělující strany pouze na základě soudní nebo jiné zákonné žádosti či povinnosti. Příjemce je povinen neprodleně informovat o takové události sdělující stranu, nebrání-li mu v tom zákonné omezení.

9.5 Sdělující strana je srozuměna s tím, že příjemce může v současné době nebo v budoucnu interně nebo od třetích stran získávat bez porušení povinností vyplývajících z těchto Všeobecných nákupních podmínek takové informace, které mohou být podobného charakteru jako informace sdělující strany. Takto získané informace mohou být poté zveřejněny volně. Strana, která takto informace získala, musí způsob jejich získání na žádost druhé smluvní strany prokázat.

9.6 Veškeré Důvěrné informace zůstávají ve vlastnictví sdělující strany a žádné oprávnění či jiná práva vztahující se k těmto informacím, s výjimkou práva použít Důvěrné informace k účelu, pro který byly poskytnuty, nejsou udělena příjemci nebo na něj převedena. Na písemnou žádost sdělující strany vrátí příjemce ihned této straně veškeré Důvěrné informace zachycené na hmotných nosičích, včetně, nikoliv však výlučně, počítačových programů, dokumentace, poznámek, plánů, náčrtů a kopií, týkajících se informací, nebude-li mezi stranami dohodnuto písemně jinak.

9.7 V případě prokázaného porušení kterékoliv povinnosti podle tohoto článku XI. jednou smluvní stranou je druhá strana oprávněna požadovat na porušující straně za každé jednotlivé porušení povinností zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), pokud není v Dohodě písemně sjednáno jinak. Případné nároky na náhradu újmy zůstávají uhrazením smluvní pokuty v souladu s tímto ustanovením nedotčeny.

9.8 Bude-li mezi stranami uzavřena samostatná smlouva o zachování důvěrnosti informací, potom mají ustanovení takové smlouvy přednost před ustanoveními tohoto článku IX.

10. Výpověď Dohody a odstoupení od Dohody

10.1 Odběratel je oprávněn kdykoliv Dohodu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba v takovém případě činí 1 měsíc a počíná běžet posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď doručena Dodavateli a končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce výpovědní doby.

10.2 Kterákoliv ze stran je oprávněna odstoupit od Dohody zejména v případech uvedených v těchto Všeobecných nákupních podmínkách či v Dohodě nebo v případech stanovených platnými právními předpisy. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Dohody druhé smluvní straně.

10.3 Odběratel je oprávněn odstoupit jak od části, tak od celé Dohody (tedy ohledně části a/nebo celého plnění), a to i tehdy bylo-li plnění již částečně poskytnuto a/nebo takové poskytnuté plnění může mít pro Odběratele význam.

11. Řešení sporů

11.1 Veškeré spory vyplývající z plnění, výkladu nebo ukončení smluv uzavíraných na základě a v souladu s těmito Všeobecnými nákupními podmínkami budou smluvní strany v maximální možné míře řešit smírnou cestou, a to zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob a/nebo statutárních zástupců smluvních stran.

11.2 Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně příslušným soudem České republiky.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Postoupení práv a povinností vč. postoupení pohledávek vzniklých mezi Odběratelem a Dodavatelem je možné pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem Odběratele.

12.2 Dodavatel je povinen, v případě, že poskytuje plnění v prostorách Odběratele, dodržovat interní pravidla Odběratele týkající se ochrany majetku, ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany, s nimiž jej Odběratel seznámil. Dodavatel je rovněž povinen dodržovat protikorupční zásady Odběratele se kterými je seznámen.

12.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nahrazuje se veškerá újma způsobená v souvislosti s plněním dle Dohody v penězích.

12.4 Obsah práv a povinností smluvních stran z Dohody a těchto Všeobecných nákupních podmínek se vykládá v prvé řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení Dohody a těchto Všeobecných nákupních podmínek. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout, jen není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením a současně pokud jednající s tímto úmyslem prokazatelně seznámil druhou smluvní stranu ještě před uzavřením Dohody.

12.5 Stanou-li se některá ustanovení těchto Všeobecných nákupních podmínek nebo Dohod uzavřených s Dodavatelem zcela nebo částečně neplatná či neúčinná, nemá to vliv na platnost a účinnost Všeobecných nákupních podmínek nebo Dohod v ostatních částech.

12.6 Obě smluvní strany na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

12.7 Dohodu uzavřenou na základě Objednávky a těchto Všeobecných nákupních podmínek lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran.

12.8 Právní vztahy vzniklé na základě Dohody a těchto Všeobecných nákupních podmínek se řídí a vykládají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a ostatními zákony, předpisy a právními normami České republiky, s výjimkou kolizních ustanovení tohoto práva.

12.9 Dodavatel uzavřením Dohody potvrzuje, že neshledává v těchto Všeobecných nákupních podmínkách přítomnost ustanovení, která nemohl rozumně očekávat. Pro případ, že by přes toto prohlášení po uzavření Dohody Dodavatel identifikoval ustanovení Všeobecných nákupních podmínek, které nemohl rozumně očekávat, je povinen na toto Odběratele upozornit, a to do tří pracovních dnů od okamžiku, kdy se tyto Všeobecné nákupní podmínky staly vůči Dodavateli poprvé účinnými; neučiní-li tak, má se za to, že všechna ustanovení Všeobecných nákupních podmínek byla pro Dodavatele rozumně očekávatelná. Upozorní-li Dodavatel Odběratele dle předchozí věty, má Odběratel právo okamžitě odstoupit od jakékoli v tu chvíli účinné Dohody a Dodavatel je povinen neprodleně iniciovat jednání o způsobu, jakým budou pro Dodavatele neočekávatelná ustanovení začleněna do jeho závazku vůči Odběrateli.

 

V Praze, dne 1. 9. 2022